Speerpunten

samen trots op het eiland

1. Recreatie
Het alsmaar toenemen van verblijfsrecreatie moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze inwoners. We moeten zorgen voor een evenwichtige balans tussen inwoners en recreanten. We zetten in op kwaliteitsverbetering van bestaande recreatiebedrijven.

2. Zoet water tekort
In bepaalde perioden is er tijdelijk een tekort aan zoet water. Hiervoor zullen we samen met de agrarische sector oplossingen moeten zoeken.

3. Mossel- en visserijsector
Vanuit de gemeente dragen we waar we kunnen bij aan de transitie van de voor ons eiland zo belangrijke mossel- en visserijsector.

4. Huisvesting werknemers
Naast de agrarische sector ervaren ook de horeca- en recreatiesector problemen met het tijdelijk huisvesten van werknemers. Het tijdelijk kunnen huisvesten is een middel om vacatures sneller ingevuld te krijgen. Met het bedrijfsleven zal een oplossing moeten worden gezocht.

5. Lokale ondernemers
Waar mogelijk moeten diensten en producten vanuit de Gemeente bij onze lokale ondernemers worden afgenomen. Dit bevordert de eilandelijke economie en dus de werkgelegenheid. Wees loyaal, koop lokaal!

6. Stads- en dorpsvisies
Om de leefbaarheid in de kernen verder actief te stimuleren worden de stads- en dorpsvisies verder opgepakt. Hiervoor zorgen we dat alle kernen over een visie en uitvoeringsprogramma beschikken. De gemeente zal hier ondersteunend en faciliterend optreden.

7. Team handhaving
Het team handhaving leefbaarheid is het team dat zichtbaar is en ook moet zijn binnen onze gemeente. De komende jaren ontwikkelen we dit team verder zodat er een volwaardige “Gemeentepolitie” ontstaat. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel en daarmee ook de kwaliteit van de leefbaarheid.

8. Verkeersveiligheid
Handhaving van verkeersregels zoals te hard rijden of asociaal gedrag in het verkeer moet onder de gemeente gaan vallen. Wie keer op keer een bekeuring thuis krijgt laat het op den duur wel. Het attenderen van weggebruikers op hun snelheid met smileys werkt preventief goed. Let wel: niet alles kan voorkomen worden. Eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand mogen niet uit het oog verloren worden.

9. Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs is voor het eiland van groot belang. Hiervoor wordt dan ook een nieuwe Pieter Zeeman gebouwd. Om de doorstroming van leerlingen vanuit het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs op ons eiland te verbeteren, wordt voor de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs naar een school voor regulier voortgezet onderwijs een samenwerkingsvorm opgezet. Landelijk staat dit bekend als de POVO-procedure.

10. Middelbaar beroepsonderwijs
De veranderende arbeidsmarkt vraagt van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende eisen. Het voortgezet onderwijs dient hier in samenspraak met het bedrijfsleven al op in te spelen. Zo krijgt het praktijkgericht onderwijs steeds meer gestalte door bijvoorbeeld Living Labs, watersport opleiding maar ook initiatieven om jonge schoolverlaters een horeca opleiding aan te bieden. Dit soort initiatieven verdient uitbreiding.

11. Betrokkenheid van jeugd en jongeren
Ook onze jeugd en jongeren verdienen een plaats in onze samenleving. Jeugd en jongeren dienen bij maatschappelijke vraagstukken actiever betrokken te worden. Een vaste structuur zoals een jongerenraad past niet bij de jongerengeneratie van nu. Gedacht moet worden aan het organiseren van projectmatige betrokkenheid.

12. Seniorenbeleid
Onze senioren en inwoners met een fysieke uitdaging moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Eenzaamheidsbestrijding en zelfredzaamheid van deze groep is eveneens een prioriteit. Actief gebruik van de dorpshuizen en voldoende mobiliteit tussen de kernen om isolement te voorkomen zullen het welzijn van de grote seniorengroep op het eiland verder doen toenemen. De belangen van de senioren dienen op actieve wijze aansluiting te vinden bij het nieuwe gemeentelijke sociale domein.

13. Hulp
Zelfredzaamheid is het uitgangspunt maar er moet altijd hulp worden geboden aan hen die het nodig hebben.

14. Geen asielzoekers
Tijdens het verblijf van asielzoekers in kleinere opvangcentra, in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten, wordt er een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of zij statushouder kunnen worden. Voor het opnemen van uiteindelijke statushouders nemen wij onze verantwoordelijkheid. Verzoeken tot de vestiging van een groot- of kleinschalig asielzoekerscentrum (AZC) wijzen we af.

15. Stads- en dorpsraden
De stads- en dorpsraden zijn een onmisbare schakel tussen inwoners en gemeente. Ze weten als geen ander wat er leeft en speelt in de kern en moeten zo goed als mogelijk door de gemeente worden ondersteund.

Download hier het volledige verkiezingsprogramma