Alle kernen verdienen kwaliteitsimpuls

Door: Joyce den Haan

Voor de kernen Bruinisse, Zierikzee en Renesse zijn masterplannen opgesteld om deze kernen een kwaliteitsimpuls te geven. Deze masterplannen zijn vanaf de begroting 2016-2020 financieel in de begroting geborgd. Als lokale partij zijn wij van mening dat niet alleen deze drie kernen een kwaliteitsimpuls verdienen, maar alle kernen. Daarom hebben wij bij de begrotingsvergadering van november 2015 een amendement ingediend waarin wij geregeld hebben dat voor de grotere kernen op ons eiland waarvoor geen masterplan voorzien was, in de periode 2016-2019 een stads- of dorpsvisie opgesteld kon worden. Het gaat dan om de historische smalstad Brouwershaven en de dorpen Burgh-Haamstede, Scharendijke en Nieuwerkerk.

Stads- of dorpsvisie voor 20 jaar

In het proces om tot zo’n stads- of dorpsvisie te komen wordt overheidsparticipatie toegepast. Het initiatief ligt in principe bij de stads- of dorpsraad al dan niet samen met de ondernemersvereniging. Zij worden daarbij ondersteund door de gemeente, de rolverdeling wordt in goed onderling overleg bepaald. Een stads- of dorpsvisie kijkt ongeveer 20 jaar vooruit en beschrijft de ambities en de meest gewenste ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingsrichting voor een kern en haar directe omgeving. Een stads- of dorpsvisie is geen concreet en gedetailleerd plan, maar meer een vergezicht of kompas. De koers voor een kern wordt uitgezet, maar er wordt tegelijkertijd ruimte opengelaten voor ondernemers, bewoners en gemeente om de komende periode op een creatieve manier projecten tot stand te laten komen.

De koers

De stads- of dorpsvisie vertelt het grote verhaal voor de toekomst van de kern en benoemt concrete sleutelprojecten die daarbij horen. Hierdoor zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op de zaken die op het dorp/de stad af gaan komen en kunnen we beter inspelen op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in en rondom de kern. De stads- of dorpsvisie zet als het ware de koers uit voor een kern, maar laat tegelijkertijd ruimte voor onverwachte kansen, vernieuwende ideeën, of niet voorziene mogelijkheden. De stads- of dorpsvisie laat dus ook ruimte voor ondernemers, bewoners en gemeente om de komende jaren op een creatieve manier projecten tot stand te brengen. Uiteraard wel realistisch en praktijkgericht én binnen de kaders van het overheidsbeleid. Niemand op Schouwen-Duiveland heeft immers behoefte aan luchtkastelen en onrealistische projecten. Aan de andere kant geldt ook dat wie niet durft te dromen geen realist is.

Van moeizame start naar inspiratiebron

De stadsvisie Brouwershaven is inmiddels in uitvoering, de dorpsvisie Scharendijke wordt de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld en we verwachten ook de dorpsvisie Burgh-Haamstede nog dit jaar vast te stellen. In Nieuwerkerk moet het proces nog opgestart worden. Het opstellen van een stads- of dorpsvisie is een intensief proces met bewoners, ondernemers, eigenaren, overheden en eventuele andere stakeholders. Dit proces gaat met vallen en opstaan. In met name Scharendijke en Burgh-Haamstede zagen we dat de opstart wat moeizaam verliep. Er zijn meerdere informatieavonden en inspraakavonden georganiseerd die allen druk bezocht zijn. Zo is het gelukt om per gebied de juiste input op te halen en een conceptvisie op te stellen. Dit proces blijkt, ook als de start moeizaam was, vooral een aanjager en inspiratiebron te zijn. Er ontstaat een nieuwe, frisse dynamiek in de kern en inwoners en ondernemers voelen zich meer betrokken. We hopen dat we daarmee de inwoners, initiatiefnemers, eigenaren en marktpartijen kunnen enthousiasmeren en ze het vertrouwen kunnen geven om te investeren in hun eigen dorp en leefomgeving. We kunnen het als gemeente namelijk niet alleen. In Brouwershaven zien we dit al gebeuren, we hebben er alle vertrouwen in dat het ook in de kernen Scharendijke en Burgh-Haamstede gaat lukken.

Bijstellen

Ieder jaar bij het vaststellen van de programmabegroting zorgen wij ervoor dat het financieel overzicht met betrekking tot het opstellen en uitvoeren van de masterplannen en de stads- en dorpsvisies wordt geactualiseerd. Je hebt immers niets aan mooie plannen als je niet zorgt dat ze ook worden uitgevoerd. Ook tijdens de begrotingsvergadering komende maand zullen we de budgetten voor de uitvoering van de masterplannen en de stads- en dorpsvisies weer bijstellen zodat inwoners in al die kernen ook zien dat er zicht is op uitvoering van de concrete plannen die voortvloeien uit de opgestelde stads- en dorpsvisies en de masterplannen.

In het amendement van november 2015 hebben we ook vastgelegd dat er vanaf 2019, voor de kernen met meer dan 1.500 inwoners die geen masterplan of stads- of dorpsvisie krijgen, dorpsplannen ontwikkeld kunnen worden. Voor deze kernen wordt dus geen complete visie opgesteld, maar er wordt wel samen met de dorpsraad een concreet plan opgesteld om ook deze kernen een kwaliteitsimpuls te geven.

Maatwerk

De inwoners van de kernen die minder dan 1.500 inwoners hebben laten we natuurlijk ook niet in de kou staan. Voor deze kernen is het niet zinvol om een dorps- of stadsvisie of zelfs een dorpsplan op te stellen. Daarom passen we voor deze kernen in goed overleg met de dorpsraad, de inwoners en ondernemers van de kern maatwerk toe. Wij zijn Leefbaar Schouwen-Duiveland, samen met u allemaal gaan wij ervoor dat het ook in de toekomst in alle kernen op ons eiland prettig wonen, werken en recreëren is!

Terug naar het overzicht