Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten Leefbaar Schouwen-Duiveland 

 

Huishoudelijk Reglement Leefbaar Schouwen-Duiveland 

REGISTER

Artikel 1

 1. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
 2. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene ledenvergadering geregistreerde gegevens eenmalig aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk of digitaal bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden/publiekrechtelijke instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.
 3. Het bestuur legt het ledenregister ten kantore van de vereniging ter inzage van de leden, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

LEDEN:

Artikel 2

Leden hebben toegang tot de activiteiten van LSD waaronder de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 3

Een lid met meer dan uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging kan benoemd worden tot erelid door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Een erelid is vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 4

 1. Jaarlijkse bijdrage: De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.Voor 2023 bedraagt deze 50 euro.
 2. Naast deze jaarlijkse bijdrage betalen fractieleden jaarlijks een éénmalig bedrag voor de werking van de vereniging. Voor 2023 bedraagt deze 300 euro.
 3. Naast deze jaarlijkse bijdrage betaalt een wethouder jaarlijks een éénmalig bedrag voor de werking van de vereniging. Voor 2023 bedraagt deze 950 euro.
 4. Naast deze jaarlijkse bijdrage betaalt een bestuurslid jaarlijks een éénmalig bedrag voor de werking van de vereniging. Voor 2023 bedraagt deze 100 euro.
 5. De jaarlijkse bijdrage dient vóór 30 april van het lopende verenigingsjaar betaald te zijn. Dat geldt eveneens voor de aanvullende bijdragen van fractieleden en wethouder(s). Bij verzuim kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.
 6. De jaarlijkse bijdrage wordt niet gerestitueerd aan wie uit het lidmaatschap is ontzet.Dat geldt eveneens voor de aanvullende bijdragen van fractieleden en wethouder(s).
 7. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltilijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

HET BESTUUR:

Artikel 6

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Bovendien zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester dan wel hun vervangers gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 7

Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de vereniging beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Artikel 8

 1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden [onderneming of] organisatie.
 2. De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.
 3. Bestuursleden melden op eigen initiatief of sprake is van tegenstrijdig belang.
 4. Wanneer op grond van het bepaalde in lid 1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

De FINANCIEN

Artikel 9

 1. Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven 250 euro. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
 2. Bij uitgaven boven 500 euro vraagt het bestuur meerdere offertes aan bij verschillende leveranciers.
 3. Het bestuur legt de besluitvorming over de keuze vast in de notulen.
  4. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.
 4. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 mei tot en met 30 april.
 5. Sympathisanten van LSD kunnen giften verstreken aan de vereniging na beoordeling en goedkering door het bestuur. Deze beoordeling zal zich onder meer richten op de hoogte van de bedragen en de herkomst van de donaties. Aan deze giften kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden.
 6. Voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen voor een bedrag of waarde van 10.000 euro is goedkering van de algemene vergadering nodig (conform artikel 13, lid 5 A van de statuten).

ONLINE VERGADEREN

Artikel 10

Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering daartoe de mogelijkheid heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits:

 • de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt;
 • het lid kan worden geïdentificeerd;
 • het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering,
 • het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

SLOTBEPALINGEN:

Artikel 11

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, tenzij één en ander in de statuten van de vereniging is geregeld.
 2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen bij meerderheid van stemmen door de

Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Dit huishoudelijk reglement geldt vanaf 28  juni 2023 en blijft van kracht tot de eerstvolgende herziening hiervan.