Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Onderweg van visie naar uitvoering!

Op 30 januari 2020 werd de dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld door de gemeenteraad. In oktober 2021 hebben we als raad op initiatief van Leefbaar en op basis van input uit gesprekken met de dorpsraad, de ondernemersvereniging en individuele stakeholders uit het dorp een amendement met extra kaders vastgesteld.

Participatie door inwoners en ondernemers

Sindsdien is er door de dorpsraad, de ondernemersvereniging en heel veel individuele inwoners en ondernemers intensief geparticipeerd om van een visie naar plannen te komen. Na veel overleg in werkgroepen en  projectgroepen zijn de eerste concrete resultaten opgeleverd.

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan

Begin februari werden het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan dorpsas Burgh-Haamstede gepresenteerd. Tussen die presentatie en de behandeling in de commissie en raad van maart hebben we als fractie overlegd met verschillende betrokken partijen en inwoners. Alle gesprekspartners bleken in basis enthousiast over de plannen. Ze hadden nog wel een aantal zorgpunten voor de verdere uitwerking.

  • Het is wenselijk om in de uitwerking flexibel te blijven tussen autotoegankelijk en autovrij of autoluw.
  • De effecten van het autoluw maken van de Noordstraat en de Ring op de omliggende wegenstructuur moet goed onderzocht worden.
  • Er moet een voorkeursvariant worden uitgewerkt van een ‘extra inprikker’ vanaf de N57 naar Burgh.
  • Voordat de Noordstraat en de Ring Haamstede heringericht kunnen worden moet er eerst gezorgd worden voor voldoende vervangende parkeergelegenheid.
  • Na de herinrichting graag eerst een proef met een autovrije/autoluwe Noordstraat en Ring Haamstede.
  • Het nieuw in te richten kruispunt van de Noordstraat/Hogezoom met de Serooskerkseweg/Kloosterweg moet voor alle weggebruikers voldoende veilig zijn.
  • De route naar het hart van de kern Westenschouwen via het Kommertjesweegje, de Lageweg, de Westenschouwenseweg en de Steenweg moet ook bij de dorpsas betrokken worden.
  • Als de huidige rotonde bij de trap in Westenschouwen wordt heringericht dan moet er een goede keerlus komen om zoekverkeer te voorkomen en men wil in vormgeving en naamgeving iets van de rotonde herkennen in het nieuwe ontwerp.

Wij hebben als fractie een amendement en een motie opgesteld om ook die laatste zorgpunten op te lossen. Ron heeft die toegelicht en ingediend namens een groot deel van de andere raadsfracties. Zowel amendement als motie en het geamendeerde voorstel werd met brede steun aangenomen. Later in de vergadering werd ook het voorlopig ontwerp herinrichting Kloosterweg vastgesteld.

En door naar de uitvoering!

De fractie van Leefbaar complimenteert de inwoners en ondernemers van Burgh-Haamstede en niet te vergeten de beide projectleiders vanuit de gemeente met dit resultaat. We wensen ze veel succes bij het nog verder uitwerken van de plannen. In het najaar van 2024 gaat de schop de grond in en kan de uitvoering van de plannen beginnen.

Wij kijken er vol vertrouwen naar uit!

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht