Help de begroting is er weer!

Door: Roy Klop

Begroting 2020-2023

Deze week wordt de programmabegroting 2020-2023 door de raad besproken en vastgesteld. De inhoudelijke behandeling en (gewijzigde)vaststelling van de begroting is het politieke hoogtepunt van het jaar. In de Raadsvergaderingen van 11 november en 14 november gaat de gemeenteraad de programmabegroting 2020-2023 definitief vaststellen. Waarschijnlijk zullen er tijdens die begrotingsbehandeling nogal wat amendementen (wijzigingen op de begroting) en moties (verzoeken aan het college) worden ingediend en aangenomen, dat is tot op heden ieder jaar nog gebeurd.

Wat is een begroting?

In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 staat welke plannen de gemeente Schouwen-Duiveland heeft en vooral ook wat deze plannen kosten (geplande uitgaven dus). Daarnaast staan ook de verwachte inkomsten beschreven. Voor het jaar 2020 zijn het echt taakstellende budgetten, voor de jaren 2021 tot en met 2023 is het meer een raming.

De begroting wordt niet ieder jaar helemaal opnieuw opgebouwd, er wordt voortgeborduurd op voorgaande jaren. Als fractie vinden we het dan ook belangrijk om in de begroting een rode draad te herkennen. Die rode draad betekent voor ons dat we de afspraken die we maakten aan het begin van deze periode, en die zijn vastgelegd in het collegeprogramma 2018-2022, geborgd willen zien in de begroting en de meerjarenraming. Ook het door de raad via raadsvoorstellen en/of amendementen vastgestelde beleid willen we geborgd zien in de begroting.

Uitdaging

“Het kan verkeren” sprak dichter Bredero ooit. Na jaren van financiële voorspoed, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland nu een uitdaging op financieel gebied. De rijksoverheid heeft ons vanaf 2015 nieuwe taken gegeven in het Sociale Domein. Helaas geeft het Rijk ons structureel niet genoeg financiële middelen om die zo belangrijke taken ook goed uit te kunnen voeren. Daardoor zijn er oplopende tekorten in het Sociaal Domein in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder en die hebben een negatief effect op onze financiële positie.

Staan we er dan zo slecht voor? Dat valt op zich wel mee. De tekorten in het Sociale Domein kunnen we als gemeente niet alleen oplossen, dat zijn problemen waarmee de rijksoverheid alle gemeenten opzadelt. Samen met alle andere gemeenten zullen we via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de Rijksoverheid in gesprek moeten over structurele oplossingen voor deze tekorten. Daar wordt hard aan gewerkt.

Daarnaast zullen we de komende jaren wel steeds keuzes moeten maken met betrekking tot de taken waar we wél helemaal zelf over beslissen. Dat betekent niet alleen maar bepalen wat we wél gaan doen, maar helaas ook soms moeilijke keuzes maken over wat we (nog) niet of niet meer zullen doen. Die keuzes zullen soms pijnlijk zijn, maar ook die verantwoordelijkheid moet je als politiek durven nemen.

Belangen van Schouwen-Duiveland

De fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland zal tijdens de komende begrotingsvergaderingen samen met de rest van de gemeenteraad zijn uiterste best doen om de belangen van alle inwoners, ondernemers en andere organisaties op Schouwen-Duiveland zo goed mogelijk te dienen en op elkaar aan te laten sluiten.

Bedankt

Als laatste wil ik namens de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de dag van de Mantelzorgers op 8 november jl. hartelijk bedanken. Deze mantelzorgers zijn onmisbaar voor degene voor wie ze zorgen én voor Schouwen-Duiveland. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers konden deze mensen op deze dag met een bloemetje en een cheque bedankt worden voor hun inzet, toewijding en zorgzaamheid. Onbetaalbaar!

Terug naar het overzicht