Persbericht: LSD-fractie Regioschool Noord-West

Woordvoerder: Robbert Lievense

Voor de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland is er slechts één logische locatie voor de nieuw te realiseren Regioschool in cluster Noord-West. Burgh-Haamstede is in eerder beleid (strategische visie en woonvisie) aangewezen als dé groeikern in cluster Noord-West en daarmee een logische keuze voor de regioschool in dit gebied. De locatie Duinzoom Renesse is daarnaast voor ons onacceptabel omdat dit een industrieterrein is en wij vinden dat je geen kindvoorzieningen huisvest op een industrieterrein/bedrijventerrein.

We hebben deze keuze reeds 2 keer eerder vastgelegd in een amendement, beide amendementen zijn door de raad aangenomen. Binnen Burgh-Haamstede kiezen wij op grond van de dorpsvisie én op grond van de locatievergelijking in het HEVO-onderzoek voor de locatie Burgh, direct grenzend aan de sportvelden of de huidige locatie van de Albert Heijn.

Wij zullen de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota dan ook voorstellen om een definitieve keuze te maken voor Burgh als locatie voor de nieuwe Regioschool cluster Noord-West. Indien een schoolbestuur of samenwerkingsverband van schoolbesturen een aanvraag indient voor een regioschool in Burgh, dan kan het college hiervoor een kredietvoorstel indienen bij de gemeenteraad. Wij benadrukken dat ook andere of nieuwe schoolbesturen dan Radar en Obase een dergelijke aanvraag kunnen indienen. Onze fractie zal op geen enkele manier instemmen met een kredietvoorstel voor een regioschool Noord-west in een andere kern dan Burgh-Haamstede. Een dependance van deze regioschool in Brouwershaven is voor ons geen probleem zodra de school daar te klein wordt om als zelfstandige school te kunnen blijven functioneren.

Wij hebben steeds gesteld dat de sportvoorzieningen de regioschool volgen. Daarmee geven we in diezelfde kadernota ook aan dat we geen geld beschikbaar zullen stellen voor sportvelden en opstallen op de locatie Duinzoom Renesse. Uitbreiding van de sportvelden in Burgh op de huidige locatie van DFS/De Westhoek, zodat hier meer kansen ontstaan voor meerdere vormen van breedtesport, zijn voor ons wel bespreekbaar.

De keuze voor regioscholen is voor ons onlosmakelijk verbonden met de keuze voor breed opgezet, duurzaam leerlingenvervoer van basisschoolleerlingen naar de school van keuze. Vanwege het gelijkheidsbeginsel en de vrije schoolkeuze zal dit vervoer ook aangeboden worden aan kinderen uit Scharendijke of Brouwershaven die kiezen voor een Regioschool in Zierikzee of Burgh.

Terug naar het overzicht