Uitbreiding Pieter Zeeman Lyceum

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!

 

De toekomst van ‘onze middelbare school’ was lange tijd onzeker. Voor onze gemeente werd vergrijzing én bevolkingskrimp voorspeld en het marktaandeel van de school was laag (58%). De Pontes Scholengroep sprak de ambitie uit dat ze de school ook op de lange termijn in stand wilden houden. Dat was voor de gemeenteraad voldoende om in juni 2017 budget beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van de school.

Het nieuwe gebouw van het Pieter Zeeman Lyceum is nu al te klein

In oktober 2022 werd het nieuwe schoolgebouw van het Pieter Zeeman Lyceum feestelijk geopend. Nog geen half jaar later blijkt dit gebouw al veel te klein te zijn. Rekenfoutje? Nee zeker niet. Het nieuwe gebouw is gebaseerd op basis van de toen geldende leerlingenprognoses en de ambitie dat het marktaandeel geleidelijk zou groeien naar 80%. De verwachting destijds was dat het leerlingenaantal op de lange termijn ongeveer gelijk zou blijven.

Onderwijsconcept onder druk door ruimtegebrek

Het is bekend dat als een school een nieuw gebouw in gebruik neemt het leerlingenaantal stijgt, daar is rekening mee gehouden bij de nieuwbouw. Maar wat we niet hadden voorzien is dat nog voordat de nieuwbouw geopend werd het marktaandeel al fors is gaan stijgen. Daarvoor verdienen Peter van de Gaag en zijn team docenten alle complimenten. Want vanaf schooljaar 2017-2018 hebben zij met elkaar een nieuw onderwijsconcept neergezet. In dat onderwijsconcept staat de leerling écht centraal en is maatwerk de norm. Dat onderwijsconcept blijkt een groot succes te zijn. Het marktaandeel is inmiddels al 78% en het blijft maar stijgen. Daarnaast is van de voor ons eiland voorspelde bevolkingskrimp nog geen sprake, integendeel het inwoneraantal stijgt licht. Het gevolg daarvan is wel dat de school nu al écht te klein is: Het ruimtegebrek is zo groot dat de situatie voor leerlingen én docenten niet houdbaar is en het nieuwe onderwijsconcept onder druk komt te staan.

(Tijdelijke) uitbreiding met spoed noodzakelijk

Geld volgt plan, werk aan de winkel dus voor het college en de directie van het PZL en de Pontes Scholengroep. Daarna zou het uitbreidingsplan nog moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat wij het budget voor de realisatie beschikbaar kunnen stellen. Dat zou betekenen dat de broodnodige uitbreiding pas op zijn vroegst ergens in 2024 in gebruik genomen zou kunnen worden. Dat vonden wij als fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland onverantwoord en niet in het belang van leerlingen en docenten. Er moet wat ons betreft op zijn minst zicht zijn op een tijdelijke oplossing voor aanvang van het schooljaar 2023-2024.

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!

Omdat we als fractie het volste vertrouwen hebben in zowel het team van het Pieter Zeeman Lyceum als ons college van burgemeester en wethouders hebben we het proces gewoon omgedraaid. Dus in niet geld volgt plan, maar plan volgt geld. Op basis van de leerlingenprognoses van april/mei 2023 hebben we uitgerekend hoeveel tijdelijke lokalen er nodig zouden zijn en hoeveel geld de gemeente daarin zou moeten investeren. In de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2023 hebben we een initiatiefvoorstel ingediend waarmee we dat budget per direct beschikbaar stelden. Het college en het Pieter Zeeman Lyceum kregen de opdracht om met spoed een plan op te stellen zodat de lokalen zo snel mogelijk in gebruik genomen kunnen worden. Dit initiatiefvoorstel werd unaniem aangenomen.

Trots op ‘ons’ Pieter Zeeman Lyceum en vertrouwen in de toekomst!

Het college en het Pieter Zeeman Lyceum zijn voortvarend aan het werk gegaan. Doordat het budget al beschikbaar is kan de uitbreiding in ieder geval nog in 2023 in gebruik genomen worden. We hopen direct bij aanvang van het nieuwe schooljaar, maar in ieder geval nog voor de herfstvakantie. Wij zijn trots op het Pieter Zeeman Lyceum en hebben alle vertrouwen in de toekomst van ‘onze middelbare school’!

Terug naar het overzicht